ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจากทางเทคนิคปัว

[ 1 เมษายน 2567 ] 
 ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัว
       เรื่อง การเปิด-ปิด ปีการศึกษา 2567
[ 1 เมษายน 2567 ] 
 ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ (รายเดือน) จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดั้งนี้
[ 21 มีนาคม 2567 ] 
 ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบพิเศษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ประจำปีการศึกษา 2567
[ 21 มีนาคม 2567 ] 
 ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัวการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทรอบปกติ
[ 15 มีนาคม 2567 ] 
 ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง รายวิชาเปิดทำการสอนภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)
[ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ] 
 ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัวเรื่อง การประกาศกำหนดส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตามรายละเอียดดั้งนี้

ดูเพิ่มเติมจาก ข่าวประชาสัมพันธ์ ...


การจัดซื้อ / จัดจ้าง แผนงาน

 [ 16 สิงหาคม 2566 ] 
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 [ 7 มิถุนายน 2566 ] 
 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ประกวดซื้อชุดฝึก PLC
 [ 7 มิถุนายน 2566 ] 
 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
 [ 19 พฤษภาคม 2566 ] 
 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 [ 12 พฤษภาคม 2566 ] 
 ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะ     
       ครุภัณฑ์ ชุดฝึกโปรแกรม PLC
 [ 11 พฤษภาคม 2566 ] 
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง
       ประจำปีงบประมาณ 2566

ดูเพิ่มเติมจาก ข่าวการจัดชื้อ/จัดจ้าง แผนงาน ...


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการงานวิจัย

 [ 7 มิถุนายน 2565 ] 
 ชื่องานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มี ต่อการบริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัว   
 [ 17 มิถุนายน 2565 ] 
 ชื่องานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน     สายอาชีพที่ วิทยาลัยเทคนิคปัวของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1   
 [ 28 สิงหาคม 2565 ] 
 ชื่องานวิจัย เรื่อง การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา 4.0 ใน ศตวรรษที่ 21 ของวิทยาลัยเทคนิคปัว  


ดูเพิ่มเติมจาก เผยแพร่ผลงานทางวิชาการงานวิจัย ...

 

นายรชต  ดิลกรัชตสกุล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว

สถิติเยี่ยมชม

254961

กิจกรรม