ข่าวการจัดชื้อ/จัดจ้าง แผนงาน

ข่าวการจัดชื้อ/จัดจ้าง แผนงาน

 
[ 3 เมษายน 2566 ] 
 
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของ นักเรียนสายอาชีพ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   (e-bidding) 
[ 17 มีนาคม 2566 ] 
 
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ วันที่ 17 มีนาคม 2566 
[ 14 มีนาคม 2566 ] 
 
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
[ 13 มกราคม 2566 ] 
 
เรื่อง แผนงบประมาณจังหวัดน่าน ปี 2566
[ 3 มกราคม 2566 ] 
 
เรื่อง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
[ 13 มกราคม 2566 ] 
 
เรื่อง แผนงบประมาณจังหวัดน่าน ปี 2566
[ 3 มกราคม 2566 ] 
 
เรื่อง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
[ 23 พฤศจิกายน 2565 ] 
 
เรื่อง ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนาม โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
 [ 3 พฤศจิกายน 2565 ] 
 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดชื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
 [ 21 ตุลาคม 2565 ] 
 
เรื่อง ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
 [ 23 พฤศจิกายน 2565 ] 
 
เรื่อง ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนาม โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 [ 3 พฤศจิกายน 2565 ] 
 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดชื้อรถบันทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ

 
 [ 21 ตุลาคม 2565 ] 
 
เรื่อง ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

 
 [ 17 ตุลาคม 2565 ] 
 
เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2566 

 
 [ 21 ตุลาคม 2565 ] 
 
เรื่อง ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

 
 [ 17 ตุลาคม 2565 ] 
 
เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 

 
 [ 17 ตุลาคม 2565 ] 
 
เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) โครงสร้างจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย

 
 [ 22 กันยายน 2565 ] 
 
เรื่อง ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

 
 [ 21 กันยายน 2565 ] 
 
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566        

 
 [ 21 มีนาคม 2565 ] 
 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

 
 [ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ] 
 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 10.2.65