- นักการภารโรง


แผนผังหน่วยงาน
นักการภารโรง

ชื่อ : นางจันทร์ ศิริรัตน์ ชื่อ : นางภาถาพันธ์ ขระสุ ชื่อ : นายศรายุทธ ยะแสง

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

 

 

ชื่อ :นายธีรวัฒน์  วารีทิพย์ ชื่อ :นายถาวร  วังสาร ชื่อ :นายบุญส่ง  วชิราธนกิจ----

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

 

 

ชื่อ :นายประเทือง  อักขระ ชื่อ :นางระเบียบ  วารีทิพย์---- ชื่อ :นางทิวาภรณ์  ไชยศิลป์----

ตำแหน่ง : นักการภารโรง(บ่อหยวก)

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

 

 

ชื่อ :นายวิชุวัฒน์  มาณะกิจ---- ชื่อ :นายอาทิตย์  ศุปภัทรสรณ์----

ตำแหน่ง : ยามรักษาการณ์

ตำแหน่ง : ยามรักษาการณ์