- เมคคาทรอนิกส์

ข้อมูลบุคลากรในแผนก

 

นายสมศักดิ์  ตันดี

หัวหน้าแผนก
 

วิสัยทัศน์

                  เมคคาทรอนิกส์ เป็นสหวิทยาการเชิงประยุกต์ที่นำวิชาพื้นฐานหลักว่าด้วยวิศวกรรมเครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมระบบและการควบคุม และเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการเข้าด้วยกัน ดังนั้น ระบบเมคคาทรอนิกส์ จึงประกอบด้วยกลไกต่างๆ ที่ทำหน้าที่สอดคล้องกันอย่างอัตโนมัติ โดยอาศัยวงจรอิเลคทรอนิกส์ที่ควบคุมด้วยสมองกล