- งานอาคารสถานที่

ข้อมูลบุคลากรในแผนก
 

นายวรภพ  การินทร์
หัวหน้างานอาคารสถานที่

 

นายณรงค์ชัย  บุญเทพ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารฯ

(ด้านงานไฟฟ้าแสงสว่าง)

 

นายชลิต  จิตอารีย์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารฯ
(ด้านงานไฟฟ้าแสงสว่าง)

-

 

 

นายเอกพล  อุตรชน
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารฯ
(ด้านงานที่ดินสิ่งก่อสร้าง)

-

นายธรรมสรณ์  ยาใจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารฯ

(ด้านงานที่ดินสิ่งก่อสร้าง)

 

นายอนุชิต  การิณทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารฯ
(ด้านงานการเชื่อมโลหะ)

-

 

นางจันทร์  ศิริรัตน์
นักการภารโรง

นางภาถาพันธ์  ขระสุ
นักการภารโรง

นายธีรวัฒน์  วารีทิพย์
นักการภารโรง

นายถาวร  วังสาร
นักการภารโรง

 

นายศรายุทธ  ยะแสง
นักการภารโรง

นางระเบียบ  วารีทิพย์
นักการภารโรง

 


นางบุญส่ง  วชิราธนกิจ
นักการภารโรง


นางประเทือง  อักขระ
นักการภารโรง(บ่อหยวก)

 

นายทิวาภรณ์  ไชยศิลป์
นักการภารโรง

 

นายศรีศักดิ์  อาภรณ์ศิริ
พนักงานขับรถและ
นักการภารโรง

 

นายจตุพล  ระขะไพพนักงานขับรถและ
นักการภารโรง


นายวิชุวัฒน์  มานะกิจ
ยามรักษาการ

 

นายอาทิตย์  ศุปภัทรสรณ์
ยามรักษาการ

 

นางสาวมัทนา  ยาปัน
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

 

นางพิมผิลาปัญญาภู
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

 

 

งานอาคารสถานที่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

สถานศึกษาตลอดจนไฟฟ้า ประปา และเครื่องสถขภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดีตลอดจนความสะอาดภายในสถานศึกษา

 

  • จัดเวรดูแลสถานที่ให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ
  • รับผิดชอบดูแลรักษา ตกแต่งบริเวณ ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
  • ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของยามรักษาการณ์ คนงานภารโรงในสถานศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาด การบริการแก่ครู อาจารย์ และอื่นๆ 
  • เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • รายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

เอกสารดาวโหลด
 - แบบฟอร์ม -