- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


นายกิตติ  ไชยวงศ์
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายณัฐพัชร์  ไชยศิลป์
ผู้ช่วยผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ
นายเสฏฐวุฒิ  ศรีวิกะ
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ
นายวีรพงษ์  อุ่มมี
ผู้ช่วยผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ

 

 


นายพงษ์พิสุทธิ์ ทีฆาวงค์
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 

 

เอกสารดาวโหลด
 - แบบฟอร์มขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์ Download