- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลบุคลากรในแผนก


นายกิตติ  ไชยวงศ์
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายณัฐพัชร์  ไชยศิลป์
ผู้ช่วยผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
-


นายเสฏฐวุฒิ  ศรีวิกะ
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


นายวีรพงษ์  อุ่มมี
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

 

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 

-

 

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

 

เอกสารดาวโหลด
 - แบบฟอร์มขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์ Download