- งานประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 

นางสาวนวพร  สีขวา
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 

นางสาวขวัญสุดา  บุญพอ
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 

นายพงษ์พิสุทธิ์  ทีฆาวงค์
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

 

  • ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชา และงานต่างๆในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอกในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  • ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เอกสารดาวโหลด

 - คู่มือการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายใน ด้านการอาชีวศึกษา ระหว่างระบบการประกันคุณภาพภายใน กับ ระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

Download

 - แบบฟอร์มการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 

Download

 - แบบตัวอย่าง รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปย.1) 

Download

 - แบบตัวอย่าง เครื่องมือการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ( ปค. 4)

Download

 - แบบฟอร์ม เครื่องมือการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ( ปค. 4) 

Download
 - แบบฟอร์ม รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) Download