- อิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 

นายสมศักดิ์  ตันดี

หัวหน้าแผนก

นายเอกรัตน์  อายุยืน

นายเสฏฐวุฒิ  ศรีวิกะ

 

วิสัยทัศน์

 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตกำลังคนที่มีฝีมือทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานคู่กับคุณธรรม โดยสอดคล้องกับตลาดแรงงานต้องการ

 

พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาหลากหลายหลักสูตรทางด้านวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์
3. วิจัย สร้างนวัตกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ให้ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน
4. สร้างกิจนิสัย ให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

 

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียน สามารถมีความรู้และทักษะเป็นเลิศทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ

2. ผู้เรียน สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ และ ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

3. ผู้เรียน สามารถรับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

4. ผู้เรียน สามารถเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ต่อวิชาชีพของตนเอง