- งานความร่วมมือ

งานความร่วมมือ
 

นายประสพโชค  ทวิชาชาติ
หัวหน้างานความร่วมมือ

 

 

 

นางสาวขวัญสุดา  ปันอิน
ผู้ช่วยหัวหน้า
งานความร่วมมือ


นายณรงค์ชัย บุญเทพ
ผู้ช่วยหัวหน้า
งานความร่วมมือ


นายไกรทอง  ยะแสง
ผู้ช่วยหัวหน้า
งานความร่วมมือ


นางสาวนภัสสร  แสงทอง
ผู้ช่วยหัวหน้า
งานความร่วมมือ

 

นายวีรพงษ์  อุ่มมี
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

 

 

 

 

 

 


นายสุรชัย  นาวิก
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

 

งานความร่วมมือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ และความช่วยเหลือจากภายนอก ในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา

 

  • ประสานงานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เอกสารดาวโหลด
 - แบบฟอร์ม -