- การบริหารงาน และการดำเนินงาน       (o10-o12)


 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

การเผยแพร่ข้อมูล

แผนการดำเนินงาน

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

 
แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี

 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม
งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการ

ดำเนินการ

เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ใน   
ปี พ.ศ. 2566

รายละเอียด

O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 


แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ o10

 มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความ ก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย  ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน

 สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

ยังไม่มีข้อมูล

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 
แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานของ
ปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 

    1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม 

    2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    

   3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

รายละเอียด