- สามัญสัมพันธ์

ข้อมูลบุคลากรในแผนก
 

นายจำนงค์  ไชยปรุง
หัวหน้าแผนก

 

นายธีรเกียรติ  ทีฆาวงศ์

นายตรัณ  บัณฑิต

นางสาวทิพาพร  ปัญญาภู

 

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนมีความรู้สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์  สามารถประยุกต์ใช้ เกิดทักษะชีวิตในวิชาชีพ  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

พันธกิจ

1. พัฒนาบุคลากรครูผู้สอน ตามจรรณยาบรรณวิชาชีพครู  ได้แก่
    กลุ่ม   วิทยาศาสตร์
    กลุ่ม    คณิตศาสตร์
    กลุ่ม   วิชาสังคม-พลานามัย
    กลุ่ม   วิชาภาษาไทย
    กลุ่ม   วิชาภาษาต่างประเทศ

2. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนทุกระดับ
3. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพตามคุณภาพการศึกษา 

 

เป้าประสงค์

1. ให้ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
2. ให้ผู้เรียนมีทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา