- สามัญสัมพันธ์

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 

นางสาวชนกเนตร  มะโนชัย
หัวหน้าแผนก

นายธีรเกียรติ  ทีฆาวงศ์

นายตรัณ  บัณฑิต

นางสาวทิพาพร  ปัญญาภู

นายจำนงค์  ไชยปรุง

นางสาวรุ่งทิวา  ธนะขว้าว

นางสาวอรทัย  แรกเรียง

นางสาวมนภัสสร  แสงทอง

นางสาวชัญญานาถ โชติพัฒนภูมิ

 

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนมีความรู้สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์  สามารถประยุกต์ใช้ เกิดทักษะชีวิตในวิชาชีพ  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

พันธกิจ

1. พัฒนาบุคลากรครูผู้สอน ตามจรรณยาบรรณวิชาชีพครู  ได้แก่
    กลุ่ม   วิทยาศาสตร์
    กลุ่ม    คณิตศาสตร์
    กลุ่ม   วิชาสังคม-พลานามัย
    กลุ่ม   วิชาภาษาไทย
    กลุ่ม   วิชาภาษาต่างประเทศ

2. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนทุกระดับ
3. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพตามคุณภาพการศึกษา 

 

เป้าประสงค์

1. ให้ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
2. ให้ผู้เรียนมีทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา