ประวัติความเป็นมา

 

วิทยาลัยเทคนิคปัว

                            กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง วิทยาลัยการอาชีพปัวเป็นวิทยาลัยการอาชีพในระดับอำเภอเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2539 เดิมชื่อ ' วิทยาลัยการอาชีพปัว ' และเมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ' วิทยาลัยเทคนิคปัว ' เพื่อยกระดับการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนให้มีความเข้มข้มมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีสาขาวิชาให้กับนักเรียน นักศึกษา สามารถเลือกเรียนได้ตามความชอบ และความสนใจเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนสังคมประเทศชาติ โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากสภาตำบลปัวที่สาธารณะ บ้านขอน หมู่ 1 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ เพื่อใช้ในการก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพปัว โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดการเรียนการสอนใน หลักสูตรวิชาชีพ แก่บุคคลทั่วไป ในปีการศึกษา 2540 วิทยาลัยการอาชีพปัว เปิดสอน 2 ระดับ คือ ระดับ ปวช . และ ปวส . แยกเป็น 2 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังและสาขาวิชาการก่อสร้าง ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน 3 สาขาวิชา

                     ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการขาย และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เปิดสอนให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ซึ่งมีหลากหลายวิชา เช่น การขับรถยนต์ , ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ , ช่างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ , ช่างเชื่อมงานผลิตภัณฑ์ , งานเครื่องมือกลเบื้องต้น , ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ , งานหล่อเรซิน , เขียนแบบก่อสร้าง , พิมพ์ดีดไทย - อังกฤษ , การสร้างเว็บเพจ , การใช้โปรแกรมสำนักงาน ฯลฯ หลักสูตรวิชาชีพเสริมมัธยม เปิดสอนให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีความสนใจ ซึ่งมีหลายสาขาวิชา แบ่งเป็น สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม เช่น งานบำรุงรักษารถยนต์ , งานก่ออิฐฉาบปูน , งานไฟฟ้าเบื้องต้น , ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ฯลฯ สาขาวิชาพาณิชยกรรม เช่น พิมพ์ดีดไทย - อังกฤษ , คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ , ตารางการทำงานขั้นต้นและขั้นสูง

หลักสูตรท้องถิ่นอื่นๆ และหลักสูตรทวิศึกษา ทวิภาคี ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย