- งานวัดผล และประเมินผล

ข้อมูลบุคลากรในแผนก
 

นายณรงค์ชัย  บุญเทพ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายตรัณ  บัณฑิต
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายเกียรติศักดิ์  โนราช
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวเกศแก้ว  ใจซื่อดี
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

 

 

นางสาวกุลณัฐ  ชนาภิมุข
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

 

งานวัดผลและประเมินผล มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียนรวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน

 

 • ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
 • กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลแปละประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
 • รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
 • จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
 • ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
 • เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
 • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เอกสารดาวโหลด
 - แบบฟอร์ม -