- เจ้าหน้าที่


แผนผังหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่

 

 

ชื่อ : นายวัตพงค์ บุญเทพ ชื่อ : นางสาวอารียา จิตอารีย์ ชื่อ : นางสุดารัตน์ สมบัติกำไร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่

หน้าที่หลัก : หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน หน้าที่หลัก : งานทะเบียน หน้าที่หลัก : งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 

 

ชื่อ : นายศรีศักดิ์ อาภรณ์ศิริ ชื่อ : นายจตุพล ระขะไพ ชื่อ : นางสาวมัทนา  ยาปัน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่

หน้าที่หลัก : พนักงานขับรถ หน้าที่หลัก : พนักงานขับรถ หน้าที่หลัก : งานอาคารสถานที่

 

 

ชื่อ : นางสาวภัทยา ธัญญะ ชื่อ : นางสาวนัทธมน  มูลคำ ชื่อ : นางสาวปรัชญา  วรรณโกฏิ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่

หน้าที่หลัก : งานบุคลากร หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมผลิตผลการค้า หน้าที่หลัก : งานสารบรรณ

 

 

ชื่อ : นางสาวกุลณัฐ  ชนาภิมุข ชื่อ : นางภัทรานิษฐ์  ชุ่มเย็น ชื่อ : นายวีรพงษ์  อุ่มมี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่

หน้าที่หลัก : งานวัดผลและประเมินผล หน้าที่หลัก : งานสวัสดิการ
(จำนานคูปองฯ)
หน้าที่หลัก : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

ชื่อ : นายพงษ์พิสุทธิ์ ฑีฆาวงศ์

ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่

หน้าที่หลัก : งานประชาสัมพันธ์