- งานวิทยบริการ และงานห้องสมุด

งานวิทยบริการและห้องสมุด
 

นางสาวทิพาพร ปัญญาภู
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

 

 

นายวีรพงษ์  อุ่มมี
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสุมด

 

นางสาวอภิรดี  ปรังฤทธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสุมด

 

นายไกรทอง  ยะแสง
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสุมด

 

นายเอกรัตน์  อายุยืน
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสุมด

 

 

 

นางสาวกุลณัฐ  ชนาภิมุข
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด


 

งานวิทยบริการและห้องสมุด มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

 

  • จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินชองสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เอกสารดาวโหลด
 - แบบฟอร์ม -