- งานวิทยบริการ และงานห้องสมุด

ข้อมูลบุคลากรในแผนก
 

นางสาวทิพาพร ปัญญาภู
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

 

 

นายศักรนันท์ ไชยศิลป์
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสุมด

 

นางสาวอภิรดี  ปรังฤทธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสุมด

 

นายไกรทอง  ยะแสง
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสุมด

 

นายอนุชิต  การินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสุมด

 

 

นางสาวณัฏฐณิชา  ธนะขว้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสุมด

 

นายกิตติ  ไชยวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสุมด

 

นาธวัชชัย  พิพิทธภัณฑ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสุมด

 

นางสาวอรทัย  แรกเรียง
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสุมด

 

 

นายเสฏฐวุฒิ  ศรีวิกะ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสุมด

 

นางสาวกุลณัฐ  ชนาภิมุข
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด


 

งานวิทยบริการและห้องสมุด มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

 

  • จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินชองสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เอกสารดาวโหลด
 - แบบฟอร์ม -