- ช่างก่อสร้าง

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
 

นายภัทรวิชญ์  กำหนดศรี
หัวหน้าแผนก

นายธรรมสรณ์  ยาใจ

นางสาวปรีญาภรณ์ อุตเรือน

นางสาวชนากานต์  ยิ่งโยชน์

 

 

นายศุภกร  เชื้อหมอ

 

นายเอกพล  อุตรชน

 

 

วิสัยทัศน์

 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพช่างก่อสร้างให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

 มีคุณธรรมและจรรยาบรรณให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบวิชาชีพ

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการศึกษาดูงาน  ณ สถานประกอบการจริง
2. มุ่งเน้นการเรียนการสอน  โดยปฏิบัติงานจริง
3. จัดให้มีการสอบมาตรฐานและประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและประเมินผลให้สอดคล้องกับสภาพ

    เศรษฐกิจและความต้องการของตลาดแรงงาน

5. พัฒนาวิธีการสอนให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันโดยสอดแทรกคุณธรรม

    และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

6. ติดตามและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแผนกวิชาให้เป็น

    ไปตามหลัก สูตร

7. ประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง  สถานประกอบการและชุมชน

 

เป้าประสงค์  
เพื่อผลิตและพัฒนานักเรียน นักศึกษา  ให้มีคุณภาพ  มาตรฐาน  มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม