- งานประชาสัมพันธ์

ข้อมูลบุคลากรในแผนก

นางสาวรุ่งทิวา  ธนะขว้าง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายณรงค์ชัย  บุญเทพ
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
-

 

นายกิตติ  ไชยวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 

นางสาวอภิรดี  ปรังฤทธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 

 

 

 


นางสาวมนภัสสร  แสงทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 

นายวัฒพงค์  บุญเทพ
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

-

 

นายพงษ์พิสุทธิ์ ทีฆาวงค์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

 

นางสาวทิพาพร  ปัญญาภู
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

นายวีรพงษ์  อุ่มมี
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

 

งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆของสถานศึกษาทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
เช่นศูนย์ควบคุมเสียงตามสายศูนย์วิทยุสื่อสารโทรศัพท์ภายในภายนอกสถานีวิทยุและการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

 

  • รวบรวม และเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา และบุคคลทั่วไป
  • เป็นศูนย์ข้อมูล และบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชนและประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เอกสารดาวโหลด
 - แบบฟอร์มขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์ Download