- ช่างไฟฟ้ากำลัง

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายณรงค์ชัย บุญเทพ
หัวหน้าแผนก

 

นายณรงค์ฤทธิ์  มาใจ

นายชัยวุฒิ  ธงเงิน

นายอานุภาพ  พุฒหมื่น

นายเกียรติศักดิ์  โนราช

 

นายชลิต  จิตอารีย์

นายไกรทอง  ยะแสง

นายจักรภัทร  ดอนพนัส

นายณัฐพล  อุปถัมภ์


 

 

 

วิสัยทัศน์

 

จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพสาขางานไฟฟ้ากำลังให้แก่นักเรียน  นักศึกษา  ตลอดจนชุมชนกลุ่มสนใจ  ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานมีงานทำและดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้

 

พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนให้ตรงกับพระราชบัญญัติศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545  โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ  และตามอัธยาศัย
2. จัดทำหลักสูตรมาตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
3. จัดให้มีการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  และให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
4. จัดทำแผนการสอนทุกรายวิชา  จัดเตรียมวัสดุฝึก  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์การศึกษาให้ เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนตลอดจนจัดระบบซ่อมบำรุงและพัฒนาการสอน ให้ทันสมัย
5. พัฒนาการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยปฏิบัติตามกิจกรรม  5 ส
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษา
7. วิจัย สร้างนวัตกรรมพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับงานไฟฟ้ากำลัง

 

 

เป้าประสงค์

1. นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ

2. นักเรียน นักศึกษา  นำความรู้ ทักษะและความชำนาญไปประกอบอาชีพ  และศึกษาต่อ

3. นักเรียน นักศึกษา  มีคุณภาพ เป็นคนดีของสังคมและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน