- งานปกครอง

งานปกครอง
 

นายกษิดิ์เดช  กันอินทร์
หัวหน้างานปกครอง

 

นายธรรมสรณ์  ยาใจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
แผนกช่างก่อสร้าง

 

นายอนุชิต  การินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
แผนกช่างกล

 

นายกิตติ  ไชยวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

 

นายอานุภาพ  พุฒหมื่น
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

 

 

 

นางนุชรีย์  ไชยวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
แผนกการตลาด และแผนกการจัดการธุรกิจค้าปลีก

 

นายเสกสรรค์  ยอดภักดี
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
แผนกช่างยนต์

 

นายคธาวุฒิ  รักษ์รงค์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
แผนกช่างยนต์

 

นายสมศักดิ์  ตันดี
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ และเมคคาทรอนิกส์

 

นางสาวอภิรดี  ปรังฤทธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
แผนกการบัาญชี

 

นายวัตพงค์  บุญเทพ
เจ้าหน้าที่งานปกครอง


 

งานปกครอง มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา

 

 • ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
 • เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
 •  พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
 •  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกัน และแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท  การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
 • จัดทำระเบียนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
 • สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เอกสารดาวโหลด

 - ระเบียบการปกครองนักเรียน นักศึกษา 

Download

 - หลักเกณฑ์และขั้นตอนการลงโทษนักเรียน นักศึกษา

Download

 -  คำสั่งเวรหน้าประตูครู 

 Download

 - คำสั่งเวรหน้าประตูนักศึกษาฝึกงาน 

Download