ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจากทางเทคนิคปัว

[ 7 พฤษภาคม 2567 ] 
 ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ ตามรายละเอียดดังนี้
[ 26 เมษายน 2567 ] 
 ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้
[ 26 เมษายน 2567 ] 
 ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ และ เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ ตามรายละเอียดดังนี้
[ 18 เมษายน 2567 ] 
 การชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า การลงทะเบียนรายวิชา
      ตามรายละเอียดดังนี้
[ 18 เมษายน 2567 ] 
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เข้าหน้าที่งานพัสดุ และ เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
[ 18 เมษายน 2567 ] 
 ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง การลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระดับ ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 
[ 1 เมษายน 2567 ] 
 ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง
        การเปิด-ปิด ปีการศึกษา 2567
[ 1 เมษายน 2567 ] 
 ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ (รายเดือน) จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดั้งนี้
[ 21 มีนาคม 2567 ] 
 ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบพิเศษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ประจำปีการศึกษา 2567
[ 21 มีนาคม 2567 ] 
 ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัวการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทรอบปกติ
[ 15 มีนาคม 2567 ] 
 ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง รายวิชาเปิดทำการสอนภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)
[ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ] 
 ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัวเรื่อง การประกาศกำหนดส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตามรายละเอียดดั้งนี้
[ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ] 
 ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง ประกาศรายวิชาเปิดทำการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 รายละเอียดดั้งนี้
[ 26 มกราคม 2567 ] 
 ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัวเรื่องยกเลิกการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา
[ 19 มกราคม 2567 ] 
 การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนตามแผนการเรียน
[ 12 มกราคม 2567 ] 
 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตามรายละเอียดดังนี้
[ 5 มกราคม 2567 ] 
 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ รายละเอียดดังนี้
[ 4 มกราคม 2567 ] 
 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภท (รอบพิเศษ) รายละเอียดดังนี้ 
[ 26 ธันวาคม 2566 ] 
 ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมถรรณะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดดั้งนี้
[ 25 ธันวาคม 2566 ] 
 ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียดดั้งนี้
[ 19 ธันวาคม 2566 ] 
 ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดดั้งนี้ 
[ 26 ธันวาคม 2566 ] 
 ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมถรรณะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดดั้งนี้
[ 25 ธันวาคม 2566 ] 
 ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศรายละเอียดดั้งนี้
[ 19 ธันวาคม 2566 ] 
 ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป
(ครู) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดดั้งนี้ 
[ 9 ธันวาคม 2566 ] 
 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[ 30 พฤศจิกายน 2566 ] 
 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง การลงทะเบียนเรียนและเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

[ 24 พฤศจิกายน 2566 ] 
 ประกาศจากงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบโควต้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567

[ 24 ตุลาคม 2566 ] 
 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาช่างก่อสร้าง และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ตามรายละเอียดดั้งนี้
[ 18 ตุลาคม 2566 ] 
 ประกาศจากงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ตามรายละเอียดดั้งนี้ 
[ 17 ตุลาคม 2566 ] 
ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาช่างก่อสร้างและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ตามรายละเอียดดั้งนี้

[ 9 ตุลาคม 2566 ] 
ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภทโควตา รายละเอียดดั้งนี้

[ 7 ตุลาคม 2566 ] 
ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง รับสมัครบุลคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนรายเดือนจำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดั้งนี้ 

[ 25 กันยายน 2566 ] 
ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1และการแก้ 0 ,มส ปีการศึกษา 2566

[ 5 กันยายน 2566 ] 
ประกาศจากทางวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง ประกาศผลการเรียน ขร ของนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

[ 5 กันยายน 2566 ] 
 แบบคำร้องขอฝึกงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

[ 25 สิงหาคม 2566 ] 
 ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และ เรื่อง การชำระค่าปรับลง ทะเบียนล่าช้า

[ 15 สิงหาคม 2566 ] 
ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

[ 8 สิงหาคม 2566 ] 
ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

[ 7 สิงหาคม 2566 ] 
ประกาศจากทางวิทยาลัยเทคนิคปัวเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

[ 7 สิงหาคม 2566 ] 
คู่มือการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายใน ด้านการอาชีวศึกษา ระหว่างระบบการประกันคุณภาพภายใน กับ ระบบการประกันคุณภาพภายนอก

[ 20 กรกฎาคม 2566 ] 
ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัวเรื่อง ขอความร่วมมือในการดูแลและตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา

[ 12 กรกฎาคม 2566 ] 
ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัวเรื่อง การเปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู สาขาวิชาการตลาด จำนวน  1  อัตรา

[ 10 กรกฎาคม 2566 ] 
ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัวเรื่องการหยุดเป็นกรณีพิเศษ

[ 22 พฤษภาคม 2566 ] 
ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัวเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

[ 18 พฤษภาคม 2566 ] 
ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัวเรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

[ 16 พฤษภาคม 2566 ] 
ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัวเรื่อง ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคปัวว่าด้วย การปกครองนักเรียนนักศึกษาพุทธศักราช 2566

[ 10 พฤษภาคม 2566 ] 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน รายเดือน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

[ 3 พฤษภาคม 2566 ] 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
เพื่อสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน 1 อัตรา และ ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา

[ 28 เมษายน 2566 ] 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปัว
เรื่อง รับสมัครบุลคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแห่ง ครูพิเศษสอน รายเดือนจำนวน 1 อัตรา

[ 27 เมษายน 2566 ] 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปัว
'เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว'  
ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างก่อสร้าง

[ 21 เมษายน 2566 ] 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปัว
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างก่อสร้าง

 [ 18 เมษายน 2566 ] 
 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่องกำหนดการทำสัญญาเพื่อรับทุนในโครงการ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา)

 [ 10 เมษายน 2566 ] 
 
ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคปัว 
เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

[ 7 เมษายน 2566 ] 
 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง การเก็บค่าบริการบัตร นักเรียน นักศึกษา(เพิ่มเติม)

[ 25 มีนาคม 2566 ] 
 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติทุนการศึกษา ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้น สูงรุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภท ทุน2 ปี (ปวส./อนุปริญา)

[ 17 มีนาคม 2566 ] 
 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่  งานวัดผล ประเมินผล และเจ้าหน้าที่งานผลิตผลและการค้า(ร้านกาแฟ) ดั้งนี้

[ 14 มีนาคม 2566 ] 
  เรื่อง ประกาศจากงานประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยวิทยาลัย เทคนิคปัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

[ 13 มีนาคม 2566 ] 
 
 เรื่อง ประกาศจากวิยาลัยเทคนิคปัวรับสมัครบุคคลตำแหน่งครูสอนพิเศษรายเดือน สาขาวิชาช่างยนต์และช่างก่อสร้าง

 [ 3 มีนาคม 2566 ] 
  
เรื่อง ประกาศจากวิยาลัยเทคนิคปัว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

[ 14 มีนาคม 2566 ] 
 เรื่อง ประกาศจากงานประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยวิทยาลัย  เทคนิคปัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัด เลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

[ 13 มีนาคม 2566 ] 
  เรื่อง ประกาศจากวิยาลัยเทคนิคปัวรับสมัครบุคคล  ตำแหน่งครูสอยพิเศษรายเดือน สาขาวิชาช่างยนต์  และช่างก่อสร้าง

 [ 3 มีนาคม 2566 ] 
  เรื่อง ประกาศจากวิยาลัยเทคนิคปัว มีความประสงค์จะ   รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็น  ลูกจ้างชั่วคราว

[ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ] 
  เรื่อง การขอใช้อาคารสถานที่ และ อัตราส่วนธรรมเนียม การใช้อาคารสถานที่ วิทยาลัยเทคนิคปัว

 [ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ] 
  ประกาศ การเปิด-ปิด ปีการศึกษา 2566

[ 31 มกราคม 2566 ] 
 แบบ Form-ใบสมัครนักศึกษาทุนนวัตกรรมระยะที่ 1 พ.ศ.2566

13 มกราคม 256 ] 
 งานส่งเสริมผลิตผล รายงานการฝึก สผ ๒ - สผ ๕

 [ 10 มกราคม 2566 ] 
 
เรื่องรายงานวิเคราะห์ข้อมูลของรายงานอุปสงค์และอุปทานแรงงาน

 [ 6 มกราคม 2566 ] 
 
เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าต่อ รอบโควตา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๒๕๖๖

[ 13 มกราคม 25656 ] 
 งานส่งเสริมผลิตผล รายงานการฝึก สผ ๒ - สผ ๕

[ 10 มกราคม 25656 ] 
 เรื่องรายงานวิเคราะห์ข้อมูลของรายงานอุปสงค์และอุปทานแรงงาน

[ 6 มกราคม 25656 ] 
 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าต่อ รอบโควตา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๒๕๖๖

[ 30 พฤศจิกายน 2565 ] 
 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
[ 28 พฤศจิกายน 2565 ] 
 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมถรรนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา

[ 17 พฤศจิกายน 2565 ] 
 เรื่อง ผู้มีรายชื่อผ่านการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาษาอังกฤษ

[ 16 พฤศจิกายน 2565 ] 
 เรื่อง ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปัว เรื่อง การรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 [ 15 พฤศจิกายน 2565 ] 
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว สาขาภาษาอังกฤษ

 [ 14 พฤศจิกายน 2565 ] 
 เรื่อง แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566

[ 7 พฤศจิกายน 2565 ] 
 เรื่อง ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคปัวเปิดรับสมัครลูกจ้าง ชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนพิเศษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(รายเดือน) สอนจำนวน ๑ อัตรา

[ 25 ตุลาคม 2565 ] 
 เรื่อง ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนาม  โครงการจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแผนก วิชาก่อสร้าง ๒ ชั้น

 [ 20 ตุลาคม 2565 ] 
 เรื่อง ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวตำแหน่งครูสอบพิเศษสอนสาขาวิชา  ช่างไฟฟ้า สาขาช่างก่อสร้าง และสาขาวิชาภาษอังกฤษ

[ 12 ตุลาคม 2565 ] 
 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอบพิเศษสอนสาขาวิชา  ช่างไฟฟ้า สาขาช่างก่อสร้าง และสาขาวิชาภาษอังกฤษ
 [ 12 ตุลาคม 2565 ] 
 เรื่อง ใบอนุญาตนักเรียนออกนอกโรงเรียน

 [ 4 ตุลาคม 2565 ] 
 เรื่อง รับสมัครบุลคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้าง ชั่วคราวตำแหน่งครูสอน รายเดือน

[ 4 ตุลาคม 2565 ] 
 เรื่อง รับสมัครบุลคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอน รายเดือน    

 [ 28 กันยายน 2565 ] 
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์(กราฟิก)   

 [ 26 กันยายน 2565 ] 
 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์   

 [ 14 กันยายน 2565 ] 
 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคลากรภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์   

 [ 23 สิงหาคม 2565 ] 
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรงและยามรักษาการณ์   

 [ 19 สิงหาคม 2565 ] 
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรงและยามรักษาการณ์   

 [ 12 พฤษภาคม 2565 ] 
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูช่างก่อสร้างและครูช่างอิเล็กทรอนิกส์)  

 [ 9 พฤษภาคม 2565 ] 
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูช่างก่อสร้างและครูช่างอิเล็กทรอนิกส์)  

 [ 2 พฤษภาคม 2565 ] 
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน กสศ.ประจำปี 2565   

 [ 2 พฤษภาคม 2565 ] 
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน กสศ.ประจำปี 2565   

 [ 27 เมษายน 2565 ] 
 เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน   

 [ 8 มีนาคม 2565 ] 
 เรื่อง ขอบเขตของงาน TOR การจ้างเหมาครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่าปฏิบัติหน้าที่การสอน ประจำปี 2565