- การบริหารงบประมาณ (o18-o24)


 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

การเผยแพร่ข้อมูล

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18

แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณประจำปี


- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี

- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ใน
ปี พ.ศ. 2566

 
รายละเอียด

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

 


- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในข้อ o18

- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย ประกอบด้วย ความก้าว หน้าการใช้จ่าย
งบประมาณ

- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปี พ.ศ. 2566

 
 

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบ ด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

 
รายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราช บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีพ.ศ. 2566

* กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้
กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สถานศึกษาอธิบายเพิ่มเติม  โดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มี
การจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว

 
รายละเอียด

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


- แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566

 
รายละเอียด

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา

- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง เป็นต้น

- เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

 
 

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา

- มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ

- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

 
รายละเอียด