- แผนกวิชา และแผนกวิชาชีพ

ข้อมูลบุคลากรในแผนก
 

นายจำนงค์  ไชยปรุง
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

 นางสาวพิมพ์สุดาพร  แก้วเทพ
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

 

นางสาวณัฐณิชา  ธนะขว้าง
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

 

นางสาวเกศแก้ว  ใจซื่่อดี
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 

นายไกรภพ  อานัน
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 

 

นายกษิดิ์เดช  กันอินทร์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายภัทรวิชญ์  กำหนดศรี
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

 

นายชลิต  จิตอารีย์หัว
หน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

นายชุติเดช  ศิริรัตน์
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

 

 

นายรณชัย  พรหมพินิจ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

นายสมศักดิ์  ตันดี
หัวหน้าแผนกวิชาแมคคราทรอนิกส์

 

งานแผนกวิชา และแผนกวิชาชีพ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

-

 

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

 

เอกสารดาวโหลด
 -  Download