- แผนกวิชา และแผนกวิชาชีพ

แผนกวิชา และแผนกวิชาชีพ
 

 

นางสาวชนกเนตร  มะโนชัย

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวพิมพ์สุดาร  แก้วเทพ 

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี   

นางพิมพ์พร  ทันงาน

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรง

นายภควัตร  วงค์ยังประเสริฐ 

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 

นายไกรภพ  อานัน 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงาน 

นายคธาวุฒิ  รักษ์รงค์ 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 

นายภัทรวิชญ์  กำหนดศรี 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายณรงค์ชัย  บุญเทพ 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


 

นางสาวจันทิรา  สุทธหลวง

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

นายสุพจน์  อินทะรังษี 

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า  

นายสมศักดิ์  ตันดี

หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และวิชาเมคคาทรอนิกส์

นางนุชรีย์  ไชยวงศ์ 

หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด และแผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก