ITA วิทยาลัยเทคนิคปัว

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  วิทยาลัยเทคนิคปัว


การเปิดเผยข้อมูล
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ

ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงานซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน