- งานบัญชี

งานบัญชี

นางสาวดรุณี  บุญเทพ
หัวหน้างานบัญชี

นางสาวสุพัตรา  บัวอิ่น
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

 

งานบัญชี มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษา ตามระบบบัญชี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนด เวลาตามระเบียบ
  • ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  • ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  • เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เอกสารดาวโหลด
 - แบบฟอร์ม -

 

รายงานงบทดลอง

   งบประมาณ 2566

 

 

 งบทดลองประจำงวดที่ 1 Download
 งบทดลองประจำงวดที่ 2 Download
 งบทดลองประจำงวดที่ 3 Download
 งบทดลองประจำงวดที่ 4 Download
 งบทดลองประจำงวดที่ 5 Download
 งบทดลองประจำงวดที่ 6 Download
 งบทดลองประจำงวดที่ 7  Download
 งบทดลองประจำงวดที่ 8 Download
 งบทดลองประจำงวดที่ 9 Download
 งบทดลองประจำงวดที่ 10  Download
 งบทดลองประจำงวดที่ 11 Download
 งบทดลองประจำงวดที่ 12 Download

 

 - รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของ งบทดลอง Download