- งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลบุคลากรในแผนก
 

นายอนุชิต  การินทร์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายกษิดิ์เดช  กันอินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(อวท. , ลูกเสือวิสามัญ)

นายเกียรติศักดิ์  โนราช
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(หัวหน้างานลูกเสือวิสามัญ)

นายนิวัฒน์  วรรณสมพร
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(ลูกเสือวิสามัญ)


นายธีรเกียรติ  ทีฆาวงค์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(อวท.)

 

นายณัฐพัชร์  ไชยศิลป์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(อวท.)

นายชลิต  จิตอารีย์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(รด. และกิจกรรมกีฬา)

นายตรัณ  บัณฑิต
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(กิจกรรมกีฬา)

 

นางสาวดารุณี  บุญเทพ
ผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(อวท.)

นางสาวอรทัย  แรกเรียง
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ทูบีนัมเบอร์วัน,งานสวน)

นางสาวอภิรดี  ปรังฤทธิ์
ผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(กิจกกรรมการแสดง,ทูบีนัมเบอร์วัน)

นางสาวทิพาพร  ปัญญาภู
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(อวท,กิจกกรรมการแสดง,งานสวนพฤกษศาสตร์)

 

นายไกรภพ  อานัน
ผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(ดนตรี)

นางสาวสุดารัตน์ สมบัติกำไร
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 

 ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆขึ้นในสถานศึกษาเช่นองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพราะราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย(อ.ช.ท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย(อธท.)องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน

 

  • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
  • จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  • ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
  • ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
  • ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เอกสารดาวโหลด
 - แบบฟอร์ม -