- การป้องกันการทุจริต (o34-o43)

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน

ได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยง เพื่อการป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ
(
2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน

เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น

แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง
หรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

การเผยแพร่ข้อมูล

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34

นโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)

 


 - แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)

- ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน (ผอ.)

- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

 

รายละเอียด

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


 - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด (ผอ.)

- เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและโปร่งใส

- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

 

รายละเอียด


    การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้อง
กันการทุจริต

 

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


 - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 - มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

 

รายละเอียด

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 


 - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของสถานศึกษา

 - เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36

- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

 

รายละเอียด


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

 


 - แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนของสถานศึกษา  มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่
และบทบาททางสังคม

 - เป็นการดำเนินการที่สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการเอง

 - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

 

รายละเอียด


แผนป้องกันการทุจริต
 

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

 
 - แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุ ประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา

 - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ

 - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม
ปี พ.ศ. 2566

 

รายละเอียด

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 

 
- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตตามข้อ o39

 - มีข้อมูลรายละเอียดความ ก้าวหน้า อย่างน้อย ประกอบด้วย ความ ก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และราย ละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน

 - สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะ เวลา
6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

 

รายละเอียด

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


    - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผล การดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

 

รายละเอียด

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

การเผยแพร่ข้อมูล


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

 


 - แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภาครัฐ
ในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อย ประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความ
สอดคล้องกับผลการประเมินฯ

(หากไม่ได้ดำเนินการให้แสดงมาตรการที่ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา)

 - มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ
อย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การ
ปฏิบัติและการรายงานผล

 

รายละเอียด

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

 

 - แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนิน
การตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

 - มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

 - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

 

รายละเอียด