- ข้อมูลพื้นฐาน (o1-o9)


 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

การเผยแพร่ข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้าง

 แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา

แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่าง
เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

รายละเอียด

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

 
แสดงข้อมูลของผู้อำนวยการสถานศึกษา
และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 แสดงข้อมูล อย่างน้อย
ประกอบด้วย ดังนี้

    1) ชื่อ-นามสกุล 

    2) ตำแหน่ง 

    3) รูปถ่าย 

    4) ช่องทางการติดต่อของผู้อำนวย การสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรือ Line  หรือ E-mail เป็นต้น  

รายละเอียด

O3

อำนาจหน้าที่

 แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของ
สถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

รายละเอียด

O4

แผนยุทธ ศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

 แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษา

ที่มีระยะมากกว่า 1 ปี

 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม
ปี พ.ศ. 2566

รายละเอียด

O5

ข้อมูลการติดต่อ

 แสดงข้อมูลการติดต่อของสถานศึกษา
อย่างน้อยประกอบด้วย

    1) ที่อยู่สถานศึกษา

    2) หมายเลขโทรศัพท์

    3) E-mail

    4) แผนที่ตั้ง

รายละเอียด

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

 แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจ
ของสถานศึกษาเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นใน
ปี พ.ศ. 2565

รายละเอียด

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8

Q&A

 
แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วย งานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับ ผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็น การสื่อสารได้สองทางบนหน้าเว็บไซต์ของสถานศึกษา (Q&A) ยกตัวอย่าง เช่น Web board, กล่องข้อความ
ถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot 

รายละเอียด

O9

Social Network

 
แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา ยกตัวอย่าง เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น


รายละเอียด