- พนักงานราชการ


แผนผังหน่วยงาน
พนักงานราชการ

 

ชื่อ : นายจำนงค์ ไชยปรุง ชื่อ : นายสมเดช เนตรทิพย์ ชื่อ : นายปราการ คันทะมูล

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่หลัก : หัวหน้างานสามัญ หน้าที่หลัก : หัวหน้างานโครงการพิเศษ หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกช่างยนต์

 

 

ชื่อ : นายธรรมสรณ์  ยาใจ ชื่อ : นายวรภพ การินทร์ ชื่อ : รณชัย  พรหมพินิจ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่หลัก :  - หน้าที่หลัก : หัวหน้างานอาคารสถานที่ หน้าที่หลัก : -

 

 

ชื่อ : นายกษิดิ์เดช กันอินทร์ ชื่อ : นางสาวพิมพ์สุดาพร แก้วเทพ ชื่อ : นายอานุภาพ พุฒหมื่น

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่หลัก : หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี หน้าที่หลัก : หัวหน้างานวิจัย พัฒนาฯ

 

 

ชื่อ : นายประสพโชค ทวิชาชาติ ชื่อ : นางสาวดรุณี บุญเทพ ชื่อ : นายนิวัฒน์ วรรณสมพร

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่หลัก : หัวหน้างานความร่วมมือ หน้าที่หลัก : หัวหน้างานการบัญชี
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

 

ชื่อ : นายนิรุตติ์ มัณฑก ชื่อ : นายเสกสรรค์ ยอดภักดี ชื่อ : นายสุพจน์ อินทะรังษี

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่หลัก :- หน้าที่หลัก : - หน้าที่หลัก : -

 

 

ชื่อ : นางสาวนวพร สีขวา ชื่อ : นายธีรเกียรติ ทีฆาวงค์ ชื่อ : นายกิตติ ไชยวงค์

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่หลัก : หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ หน้าที่หลัก : หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
 
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ