- พนักงานราชการ


แผนผังหน่วยงาน
พนักงานราชการ

 

ชื่อ : นายจำนงค์ ไชยปรุง ชื่อ : นายสมเดช เนตรทิพย์ ชื่อ : นายธีรเกียรติ ทีฆาวงค์

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หน้าที่หลัก : หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน หน้าที่หลัก : หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

 

 

ชื่อ : นายธรรมสรณ์  ยาใจ ชื่อ : นายวรภพ การินทร์ ชื่อ : นางนุชรีย์  ไชยวงศ์

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่หลัก :  - หน้าที่หลัก : หัวหน้างานอาคารสถานที่ หน้าที่หลัก : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

 

 

ชื่อ : นายกษิดิ์เดช กันอินทร์ ชื่อ : นางสาวพิมพ์สุดาพร แก้วเทพ ชื่อ : นายอานุภาพ พุฒหมื่น

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่หลัก : หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี หน้าที่หลัก : หัวหน้างานวิจัย พัฒนาฯ

 

 

ชื่อ : นายประสพโชค ทวิชาชาติ ชื่อ : นางสาวดรุณี บุญเทพ ชื่อ : นายนิวัฒน์ วรรณสมพร

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่หลัก : หัวหน้างานความร่วมมือ หน้าที่หลัก : หัวหน้างานการบัญชี
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

 

ชื่อ : นายนิรุตติ์ มัณฑก ชื่อ : นายเสกสรรค์ ยอดภักดี ชื่อ : นายสุพจน์ อินทะรังษี

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่หลัก :- หน้าที่หลัก : - หน้าที่หลัก : ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

 

ชื่อ : นางสาวนวพร สีขวา ชื่อ : นายกิตติ ไชยวงศ์ ชื่อ : นายณัฐพัชร์ ไชยศิลป์

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่หลัก :หัวหน้างานประกันคุณภาพและ                     มาตรฐานฯ                         หน้าที่หลัก : หัวหน้างานงานศูนย์ข้อมูลฯ หน้าที่หลัก : หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน                              นักศึกษา

 

 

   
ชื่อ : - ชื่อ : -

ตำแหน่ง : -

ตำแหน่ง : -

หน้าที่หลัก :- หน้าที่หลัก : -