- ครูพิเศษสอน


แผนผังหน่วยงาน
ครูพิเศษสอน

 

 

ชื่อ : นายชลิต จิตอารีย์ ชื่อ : - ชื่อ : นายธวัชชัย พิพิทธภัณฑ์

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

ตำแหน่ง : -

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่หลัก : ผู้ช่วยหัวหน้าอาคารฯ หน้าที่หลัก : - หน้าที่หลัก : -
-

 

 

 

ชื่อ : นายเกียรติศักดิ์ โนราช ชื่อ : - ชื่อ : นางสาวทิชานุช เหล่าใหญ่

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

ตำแหน่ง : -

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่หลัก : ผู้ช่วยหัวหน้าอาคารฯ
 
หน้าที่หลัก : - หน้าที่หลัก : หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ
 

 

 

ชื่อ : นายตรัณ บัณฑิต ชื่อ : นายอนุชิต  การินทร์ ชื่อ : นางสาวเกศแก้ว ใจซื่อดี

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่หลัก : - หน้าที่หลัก : หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน

 

 

ชื่อ : นางสาวอภิรดี ปรังฤทธิ์ ชื่อ : นางสาวทิพาพร ปัญญาภู ชื่อ : นายศุภวัฒน์  ชราพก

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่หลัก : ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน หน้าที่หลัก : หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด หน้าที่หลัก : -

 

 

ชื่อ : นางสาวนภัสสร  แสงทอง ชื่อ : นางสาวปีย์รดา  สอนวงษา ชื่อ : นายเอกพล  อุตรชน

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่หลัก : ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หน้าที่หลัก : ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หน้าที่หลัก : -

 

 

ชื่อ : นายณัฐพล  อุปถัมภ์ ชื่อ : นายทศวรรษ  กันฟอง ชื่อ : นางสาวทิพาพร  ปัญญาภู

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่หลัก : - หน้าที่หลัก : - หน้าที่หลัก : ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 

 

ชื่อ : นายธนาวัฒน์  เทพกัน ชื่อ : นางสาวปรีญาภรณ์  อุตเรือน ชื่อ : นายมานะชัย  วีระวงศ์

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่หลัก : - หน้าที่หลัก : - หน้าที่หลัก : -

 

 

ชื่อ : นางสาวรุ่งทิวา  อุดทา ชื่อ : นางสาววรกมล  สุดสม ชื่อ : นายวิชัย  จิตอารีย์

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่หลัก : - หน้าที่หลัก : - หน้าที่หลัก : -

 

 

ชื่อ : นายวิทูล  อุดอ้าย ชื่อ : นายศักรนันทน์  ไชยศิลป์ ชื่อ : นายศุภกร  เชื้อหมอ

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่หลัก : - หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมผลฯ หน้าที่หลัก : ผู้ช่วยหัวหน้างานที่ปรึกษา

 

 

ชื่อ : นายศุภณัฐ ไชยศิลป์ ชื่อ : นายเสกสรรค์  ไชยศิลป์ ชื่อ : นายเสฏฐวุฒิ  ศรีวิกะ

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่หลัก : - หน้าที่หลัก : ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนว หน้าที่หลัก : ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

 

ชื่อ : นายเอกวัฒน์  เขื่อนธนะ ชื่อ : นางสาวอรทัย  แรกเรียง ชื่อ : นายอำนวย  กันศร

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่หลัก : - หน้าที่หลัก : - หน้าที่หลัก : -

 

 

ชื่อ : นายเอกรัตน์  อายุยืน

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่หลัก : หัวหน้าสื่อการเรียนการสอน