- งานโครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้หลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง

งานศูนย์การเรียนรู้หลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายประสพโชค  ทวิชาชาติ
หัวหน้างานศูนย์การเรียนรู้หลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

นายธรรมสรณ์  ยาใจ
 ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์การเรียนรู้ฯ

-

 

นางสาวขวัญสุดา  บุญพอ
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์การเรียนรู้ฯ

นางสาวมนภัสสร  แสงทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์การเรียนรู้ฯ

นางสาวชัญญานาถ  โชติพัฒนภูมิ
ผู้ช่วยหัวหน้างานงานศูนย์การเรียนรู้ฯ