- งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน

ข้อมูลบุคลากรในแผนก
 

นายสมเดช  เนตรทิพย์
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 

 

นายกิตติ  ไชยวงศ์
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

นางสาวพิมพ์สุดาพร  แก้วเทพ
แผนกวิชาบัญชี

นางสาวเกศแก้ว  ใจซื่อดี
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

นายธรรมสรณ์  ยาใจ
แผนกช่างวิชาก่อสร้าง

 

 

 

นายอานุภาพ  พุฒหมื่น
แผนกช่างวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายคธาวุฒิ  รักษ์รงค์
แผนกวิชาช่างยนต์

นางนุชรีย์  ไชยวงศ์
แผนกวิชาการตลาด

นายวรภพ  การินทร์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 

 

นายสมศักดิ์  ตันดี
แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์,ช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายณรงค์ชัย  บุญเทพ
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการพิเศษฯ

นายไกรสิทธิ์  อิ่นคำ
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการพิเศษฯ

นางสาวนวพร  สีขวา
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการพิเศษฯ

 

นายนิวัฒน์  วรรณสมพร
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการพิเศษฯ (ศูนย์บ่อหยวก)

นางสุดารัตน์  สมบัติกำไร
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

ดังต่อไปนี้

ดำเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนโครงการอาชีพวะร่วมด้วย ช่วยประชาชน โครงการอาชีพวะบริการ และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติ หรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย

 

  • จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
  • ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ  เช่น  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ 108 อาชีพ เป็นต้น
  • ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ
  • เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ

 

เอกสารดาวโหลด
 - แบบฟอร์ม -