- การตลาด

แผนกวิชาการตลาด

นางสาวนวพร  สีขวา
หัวหน้าแผนก

 

นางสาวทิชานุช  เหล่าใหญ่

นางสาวมัทนา  ยาปัน

นางนุชรีย์  ไชยวงศ์