- การปฎิบัติงาน และการให้บริการ       (o13-o17)

 

การปฏิบัติงาน

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 
แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาที่ใช้ยึดถือปฏิบัติ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 คู่มือ ซึ่งเป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร ตัวอย่าง เช่น คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียน 
คู่มือการปฏิบัติงานงานพัสดุ เป็นต้น


รายละเอียด

การให้บริการ*

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

 
แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษา ซึ่งใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา

 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ
อย่างน้อย 1 คู่มือ ซึ่งกำหนดวิธีการขั้นตอน
การให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร ตัวอย่าง
เช่น คู่มือการให้บริการงานการเงิน เป็นต้น

รายละเอียด

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 
แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของสถานศึกษา

 สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2566

 

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 
แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสถานศึกษา

 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

 

O17

E – Service


 แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังสถานศึกษา ตัวอย่างเช่น การร้องเรียน ร้องทุกข์ การ การประสานงานใช้สถานที่ เป็นต้น

  สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

- ระบบEMS

- ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ

- กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

- กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

 

* หมายเหตุ

การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน

ข้อ O13 - O17 สำหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการจำนวนมาก

อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน