- การบัญชี

แผนกวิชาการบัญชี
 

นางสาวพิมพ์สุดาพร  แก้วเทพ
หัวหน้าแผนก

 

นางสาวสุดาทิพย์ ไชยยะ

นางสาวดรุณี  บุญเทพ

นางสาวขวัญสุดา  บุญพอ

นางสาวอภิรดี  ปรังฤทธิ์

 

 


วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านวิชาชีพการบัญชี และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พร้อมเข้าสู้ตลาดแรงงานและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการบัญชีของชุมชนและผู้สนใจทั่วไป

 

พันธกิจ

1.จัดทำโครงการสอน และแผนการสอน และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียน การสอน ให้เพียงพอกับความต้องการของ ผู้เรียน และผู้สอน
2.พัฒนาวิธีการเรียนการสอนให้ทันสมัยเช่นการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี,การเรียนรู้ผ่านระบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
3.นำความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพใหม่ๆ ตาม พระราชบัญญัติการบัญชี มาเผยแพร่แก่นักเรียน นักศึกษา และสอดแทรก เทคนิควิธีการในการทำบัญชี โดยประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่มีความชำนาญ
4.เป็นแหล่งกระจายความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการบัญชี ให้กับบุคคลภายนอกที่สนใจในวิชาชีพการบัญชี

 

เป้าประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพการบัญชี

2.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการบัญชี
มีจรรยาบรรณ และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการบัญชี