- งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน

ข้อมูลบุคลากรในแผนก
 

<

นายวัตพงค์  บุญเทพ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 

 นางนุชรีย์  ไชยวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ

 

นางสาวปีย์รดา  สอนวงษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ
(ช่างยนต์)

 

นางสาวเกศแก้ว  ใจซื่อดี
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ
(ช่างกลโรงงาน)

 

นายไกรทอง  ยะแสง
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ
(ช่างไฟฟ้ากำลัง)

 

 

 นางสาวปรียาภรณ์  อุตเรือน
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ
(ช่างก่อสร้าง)

 

นางสาวดรุณี  บุญเทพ
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ
(การบัญชี)

 

นางสาวสุดาทิพย์  ไชยยะ
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ
(การบัญชี)

 

นายชุติเดช  ศิริรัตน์ 
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ
(เทคโนโลยีสารสนเทศฯ)

 

 

 นายกิตติ  ไชยวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ
(เทคโนโลยีสารสนเทศฯ)

 

นางสาวนวพร  สีขวา
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ
(การตลาด)

 

นายนิวัฒน์  วรรณสมพร
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ
แผนกช่างยนต์ (บ่อหยวก)

 

นายธวัชชัย  พิพิทธภัณฑ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ
แผนกช่างยนต์ (เฉลิมฯ)

 

 

 นางสาวอภิรดี  ปรังฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ

 

งานปกครอง มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษาโดยติดตามการมีงานทำการศึกษาต่อและการประกอบ อาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

 • ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ
 • จัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 • บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน  และชุมชน
 • ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ
 • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา
 • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เอกสารดาวโหลด

 

 - บันทึกข้อความการขอเบิกเงินของนักเรียนทุนต่าง ๆ  Download
 - คู่มือนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565   Download