- งานบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรในงานแผนก
 

นาย กิติกุล นันทะชัย
หัวหน้างานบุคลากร

 

 

 

นางสาวภัทยา  ธัญญะ
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางลำดวน  โนพวน
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

 

 

 

งานบุคลากร มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

งานบุคลากรเป็นงานบริการเพื่อแนะนำ เผยแพร่และพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพปัวให้มีคุณภาพสอดคล้องกับระเบียบของทางราชการ

 

 • แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานของบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
 • จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
 • จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
 • ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
 • ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ
 • การดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา
 • การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
 • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 • จัดทำปฏิบัติการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารดาวโหลด

 - ใบลา Download
 - บันทึกข้อความขอเปลี่ยนเวร 66 Download
 - แบบฟอร์มรายงานการอบรม  ประชุม  และสัมมนาภา Download