- ช่างกลโรงงาน

 

แผนกวิชาช่างกลโรงาน
 

นายไกรภพ  อานัน

หัวหน้าแผนก

 

นายวรภพ  การินทร์

 

 

 

 

 

 

  นายเชาว์  ปั้นบุญ

นายอนุชิต  การินทร์

-

-

-

แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคปัว

จุดเด่นของสาขา

เป็นสาขาที่ได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคต อุปกรณ์ในสาขาที่ได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการทางด้านเครื่องจักรทุกชนิด เพราะฉะนั้นการศึกษาวิชาในเรื่องของช่างกลโรงงาน จึงเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างชิ้นส่วน เริ่มตั้งแต่การออกแบบวัสดุศาสตร์ กรรมวิธีการผลิต เครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิตมีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิต ถ้าเป็นการขึ้นรูปก็สามารถทำด้วยการตัดขึ้นรูป เช่น เครื่องกลึง, เครื่องกัด, เครื่องเลื่อย เป็นต้น หรือสร้างจากรูปแบบอื่นๆเช่น การหล่อ, การตีขึ้นรูป, การใช้แม่พิมพ์ทั้งแบบโลหะและแบบพลาสติก เป็นต้น จึงได้ศึกษาเรียนรู้กับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย และได้เข้าฝึกทักษะวิชาชีพ จากสถานประกอบการที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างโอกาสในการมีอาชีพกับหน่วยงานที่มีมาตรฐาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

          เป็นแผนกที่มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานและสาขาวิชาเทคนิคการผลิต  เพื่อผลิตกำลังคนตั้งแต่ระดับฝีมือ  ระดับเทคนิค  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี  ความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. พัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งความรู้ ระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการบริหาร

-

-

-

-

-

-