วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย

“มุ่งจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐานและขยาย

   โอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพ สู่ผู้ด้อยโอกาสอย่างเท่าเทียม”

 

พันธกิจของวิทยาลัย

ด้านพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นผู้มีความรู้มีทักษะในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้และการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้


ด้านพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
ให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษะที่พึ่งประสงค์ และ มีสมรรถณะอาชีพตามความต้องการของสถาน
ประกอบการและพร้อมเป็นผู้ประกอบการรายใหม่


ด้านพัฒนาสถานศึกษา และ ชุมชนท้องถิ่น
ให้มีความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษาและมาตรฐานสากล และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เพื่อให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น

 

ปรัชญาของสถานศึกษา

“ความรู้ดีมีวิสัยทัศน์  จัดการเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“เป็นพลเมืองดี  มีวินัย  ใส่ใจการศึกษา”