- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร
 

นางสาวจันทิรา  สุทธหลวง
หัวหน้าแผนก

นายณัฐพัชร์  ไชยศิลป์

นายกิตติ  ไชยวงศ์

 

นายวีระพงษ์  อุ่มมี

นางสาวณัธวรรณ  ทองเพ็ง 

 

วิสัยทัศน์

ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงานและการวัดผลประเมินผล ในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของวิทยาลัยฯ

 

พันธกิจ

1. จัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการ
2. ดำเนินการประกันคุณภาพภายในประจำแผนกวิชา
3. จัดทำข้อสอบมาตรฐานและประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4. จัดทำโครงการสอนและแผนการเรียนรู้
5. จัดหา และควบคุม ซ่อม บำรุง วัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชาให้เพียงพอกับการเรียน        การสอน

 

เป้าประสงค์

1. ให้นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ในทางการเรียนที่ดี มีคุณภาพ
2. นักเรียน นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้
3. พัฒนาผู้เรียนให้เก่ง ดี และมีความสุข