- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูลบุคลากรในแผนก
 

นายชุติเดช  ศิริรัตน์
หัวหน้าแผนก
 

นางสาวจันทิรา  สุทธหลวง

นายณัฐพัชร์  ไชยศิลป์

นายกิตติ  ไชยวงศ์

 

วิสัยทัศน์

ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงานและการวัดผลประเมินผล ในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของวิทยาลัยฯ

 

พันธกิจ

1. จัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการ
2. ดำเนินการประกันคุณภาพภายในประจำแผนกวิชา
3. จัดทำข้อสอบมาตรฐานและประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4. จัดทำโครงการสอนและแผนการเรียนรู้
5. จัดหา และควบคุม ซ่อม บำรุง วัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชาให้เพียงพอกับการเรียน        การสอน

 

เป้าประสงค์

1. ให้นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ในทางการเรียนที่ดี มีคุณภาพ
2. นักเรียน นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้
3. พัฒนาผู้เรียนให้เก่ง ดี และมีความสุข