- การโรงแรม

แผนกวิชาการโรงแรม
 

นางพิมพ์พร  ทันงาน

หัวหน้าแผนก

นางสาวปรัชญา  วรรณโกฏิ

 

 

แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคปัว

Hotel Department Pua Technical College

วิสัยทัศน์ (Vision)

          มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพการโรงแรม ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพเพื่อตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมมุ่งสู่การเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21

พันธกิจ

          1.ผลิตนักเรียน นักศึกษาด้านการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่พึงประสงค์ สามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ หรือเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของสถานประกอบการ

          2.สร้างสรรค์งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสามารถนำไปสู่การพัฒนาชุมชน การสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์และการสร้างประโยชน์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างทรงคุณค่า

          3.สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการและชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

          4.นำนวัตกรรมภูมิปัญญาจากศาสตร์ต่าง ๆ สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานความคิดอย่างสร้างสรรค์

เป้าประสงค์

          1.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรการเรียนการสอนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

          2.ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของความเป็นไทย

          3.ผู้เรียนมีคุณลักษณะพร้อมเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21

          4.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

          5.วิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการสร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กรในทุกระดับ