- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ข้อมูลบุคลากรในแผนก
 

นายนิวัฒน์  วรรณสมพร
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

นายไกรสิทธิ์  อิ่นคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายเกียรติศักดิ์  โนราช
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวกุลณัฐ  ชนาภิมุข
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์ จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ

 

  • จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
  • วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและ มีการวัดผลและประเมินผลควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ
  • ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  • ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เอกสารดาวโหลด

 

 แบบคำร้องขอฝึกงาน Download
 แบบนิเทศนักเรียน Download
 แบบประเมินนักเรียนสำหรับสถานประกอบการ Download
 บันทึกข้อความการนิเทศ Download
 สมุดบันทึกการฝึกงาน Download