- ช่างยนต์

ข้อมูลบุคลากรในแผนก

นายปราการ  คันทะมูล
หัวหน้าแผนก

 

นายไกรสิทธิ์  อิ่นคำ

นายคธาวุฒิ รักษ์รงค์

นายธวัชชัย  พิพิธภัณฑ์

นายกษิดิ์เดช  กันอินทร์

 

นายนิวัฒน์  วรรณสมพร

นายสมเดช เนตรทิพย์

นายอภิชาติ  กันชนะ

นายเสกสรรค์  ยอดภักดี

 

นายสุพจน์  อินทะรังษี

นายประสพโชค ทวิชาชาติ

นายนิรุตติ์  มัณฑก

นายเสกสรรค์  ไชยศิลป์

 

วิสัยทัศน์

     จัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ให้ตรงกับสมรรถนะวิชาชีพที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ

โดยยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรม เป็นหลัก

ตลอดจนการบริการวิชาชีพตามความต้อนการของชุมชน อย่างมีคุณภาพมุ่งเน้นสู่ตลาดแรงงาน และเป็นผู้ประกอบการ

 

 

เป้าประสงค์ (Goals)

  1. นักเรียน นักศึกษา แผนกช่างยนต์สามารถ ปฏิบัติงาน ได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย
  2. นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษามีคุณภาพ เป็นคนดีของสังคม และเป็นที่ยอมรับ
  3. ส่งเสริมการศึกษาในระบบปกติ วิชาชีพระยะสั้น การศึกษาระบบเทียบโอนประสบการณ์และระบบสะสมหน่วยกิจ

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ (Strategic)

 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ สาขางานยานยนต์และเทคนิคยานยนต์ให้สอดคล้องตรงตาม        ความต้องการของประเทศตั้งแต่ภาคการผลิต เอกชน รัฐวิสาหกิจ และชุมชน เพื่อสร้างเครือข่าย          ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

2. มุ่งพัฒนาประชาสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน หน่วยงานและชุมชน

3. ดำเนินการทดสอบความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของนักเรียนนักศึกษาให้ตรงกับมาตรฐาน          ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา