- ช่างยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์

นายคธาวุฒิ  รักษ์รงค์
หัวหน้าแผนก

นายไกรสิทธิ์  อิ่นคำ

นายกษิดิ์เดช  กันอินทร์

นายธวัชชัย  พิพิธภัณฑ์

นายสุพจน์  อินทะรังษี

 

นายนิวัฒน์  วรรณสมพร

นายสมเดช เนตรทิพย์

นายประสพโชค ทวิชาชาติ

นายเสกสรรค์  ยอดภักดี

 

นายนิรุตติ์  มัณฑก

นายเสกสรรค์  ไชยศิลป์

นางสาวปีย์รดา  สอนวงษา

นายศุภวัฒน์  ชราพก

 

วิสัยทัศน์

     จัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ให้ตรงกับสมรรถนะวิชาชีพที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ

โดยยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรม เป็นหลัก

ตลอดจนการบริการวิชาชีพตามความต้อนการของชุมชน อย่างมีคุณภาพมุ่งเน้นสู่ตลาดแรงงาน และเป็นผู้ประกอบการ

 

 

เป้าประสงค์ (Goals)

  1. นักเรียน นักศึกษา แผนกช่างยนต์สามารถ ปฏิบัติงาน ได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย
  2. นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษามีคุณภาพ เป็นคนดีของสังคม และเป็นที่ยอมรับ
  3. ส่งเสริมการศึกษาในระบบปกติ วิชาชีพระยะสั้น การศึกษาระบบเทียบโอนประสบการณ์และระบบสะสมหน่วยกิจ

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ (Strategic)

 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ สาขางานยานยนต์และเทคนิคยานยนต์ให้สอดคล้องตรงตาม        ความต้องการของประเทศตั้งแต่ภาคการผลิต เอกชน รัฐวิสาหกิจ และชุมชน เพื่อสร้างเครือข่าย          ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

2. มุ่งพัฒนาประชาสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน หน่วยงานและชุมชน

3. ดำเนินการทดสอบความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของนักเรียนนักศึกษาให้ตรงกับมาตรฐาน          ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา