- งานครูที่ปรึกษา

งานครูที่ปรึกษา
 

นายธีรเกียรติ  ทีฆาวงศ์
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

 

 นายอานุภาพ  พุฒหมื่น
        ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา        (ช่างไฟฟ้ากำลัง)

นายสมศักดิ์  ตันดี
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
(ช่างอิเล็กฯและเมคคาฯ)

 

 

 

 

 

 

 

นายศุภกร  เชื้อหมอ
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
(ช่างก่อสร้าง)

นายวรภพ  การินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
(ช่างกลโรงงาน

 

นางสาวพิมพ์สุดาพร  แก้วเทพ
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
(การบัญชี)

นางนุชรีย์  ไชยวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
(การตลาด)

นายกิตติ  ไชยวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
(เทคโนโลยีฯ)

นายเกียรติศักดิ์  โนราช
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
(ช่างไฟฟ้ากำลัง)

 

นายกษิดิ์เดช  กันอินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
(ช่างยนต์)

นายชลิต  จิตอารีย์
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
(นักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์)

นางสุดารัตน์  สมบัติกำไร
เจ้าหน้างานครูที่ปรึกษา

 

 

งานครูที่ปรึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียนนักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชาการลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียน นักศึกษา

 

  • เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
  • ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา
  • ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม
  • ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมใน สถานศึกษา
  • ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
  • จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษา เสนอโครงการและรายงาน การปฏิบัติงาน ตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เอกสารดาวโหลด
 - คู่มือครูที่ปรึกษา Download