- งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลบุคลากรในแผนก
 

นายอานุภาพ  พุฒหมื่น
หัวหน้างานวิจัย พัฒนาฯ

 

นางสาวพัชราภรณ์  กันทะ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนาฯ

นางสาวทิภาพร  ปัญญาภู
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนาฯ

นางสาวรุ่งทิวา  ธนะขว้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนาฯ

นายชลิต  จิตอารีย์
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนาฯ

 

นางสาวอรทัย  แรกเรียง
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนาฯ

นาายศุภวัฒน์  ชราพก
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนาฯ

นายจักภัทร  ดอนพนัส
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนาฯ

นางวิภารัศมิ์  เขียวกล่ำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนาฯ

 

งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ มีหน้าที่และความ

รับผิดชอบดังต่อไปนี้

ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

 

  • วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
  • รวบรวบและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เอกสารดาวโหลด

 - แบบฟอร์มอนุมัติโครงการ 

Download

 - แบบฟอร์มส่งผลงานประดิษฐ์

Download

 

คู่มือ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 9 ประเภท
 - ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  Download
 - ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ  Download
 - ประเภทที่ 3 เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน Download
 - ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  Download
 - ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์   Download
 - ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์  Download
 - ประเภทที่ 7 ด้านการแพทย์ Download
 - ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  Download
 - ประเภทที่ 9 กำหนดโจทย์  Download