- ยานยนต์ไฟฟ้า

แผนกวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
 

นายไกรสิทธิ์  อิ่นคำ

หัวหน้าแผนก

 

นายประสพโชค  ทวิชาชาติ

  นายสุพจน์  อินทะรังษี

นายศุภวัฒน์  ชราพก​