- เทคนิคพื้นฐาน

แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
 

นายภควัตร  วงศ์ยังประเสริฐ
หัวหน้าแผนก

วิสัยทัศน์

สาขางานเทคนิคพื้นฐานเป็นสาขาที่มีการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพพื้นฐานให้กับนักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา มุ่งเน้นเรื่องทักษะในงานช่างอุตสาหกรรมและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่เกิดจากการทำงาน

 

พันธกิจ

1. จัดการสอนให้ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพพื้นฐานตามรายวิชาของแผนกช่าง          อุตสาหกรรม
2. ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีความคิดริเริ่มที่จะสร้างคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้นมา
3. ทำการสอนให้นักเรียนนักศึกษารู้จักความปลอดภัยในการใช้ชีวิต ในงานช่าง              อุตสาหกรรม
4. สอนให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพ
5. สร้างวิชาชีพระยะสั้นให้แก่นักเรียนนักศึกษาและชุมชน
6. สอนเสริมแกนมัธยมในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยม
7. ออกค่ายพัฒนาชุมชนและโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
   (Fix It Center) 

 

เป้าประสงค์

1. ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาและชุมชน
2. ให้นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทางด้านช่างนั้นมีวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
    สามารถคิดเป็นทำได้ สร้างได้ และซ่อมเป็น

3. ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมใช้ชีวิตอย่างพอเพียงในสังคมได้
4. นักเรียนนักศึกษาเป็นช่างฝีมือที่ตลาดแรงงานต้องการ