- การจัดการธุรกิจค้าปลีก

แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 

นางนุชรีย์  ไชยวงศ์

หัวหน้าแผนก