- งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลบุคลากรในแผนก
 

นายณัฐพัชร์  ไชยศิลป์
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 

นายประสพโชค  ทวิชาชาติ
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
(ดูแลนักเรียนหอพัก)

นายนิรุตติ์  มัณฑก
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นายเสกสรรค์  ยอดภักดี
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นายเกียรติศักดิ์  โนราช
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 

นางนุชรีย์  ไชยวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวทิพาพร  ปัญญาภู
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวสุดารัตน์ สมบัติกำไร
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 

นางสาวปรีญาภรณ์  อุตเรือน
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางทิชานุช  เหล่าใหญ่
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นายจตุพล  ระขะไพ
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการฯ
(ดูแลนักเรียนหอพักวันหยุด)

นางสาวสุดารัตน์ สมบัติกำไร
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการฯ
(งานพยาบาล)

 

นางสาวภัทรานิษฐ์  ชุ่มเย็น
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการฯ
(จำหน่ายคูปองร้านค้า)

นางระเบียบ  วารีทิพย์
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการฯ
(แม่บ้านทำความสะอาด)

 


งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกัน อุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียนนักศึกษา

 

  • จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา
  • ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา
  • จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
  • จัดโรงอาหาร  วางแผน  จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้การบริการแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้อง ตามหลักโภชนาการที่ดี
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เอกสารดาวโหลด
 - แบบฟอร์ม -