- งานพัสดุ

ข้อมูลบุคลากรในงานแผนก
 

นายภควัตร  วงศ์ยังประเสริฐ
หัวหน้างานพัสดุ

 

นายจตุพล  ระขะไพ
พนักงานขับรถ

 

นายเสกสรรค์  ไชยศิลป์
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
(ยานพาหนะ)

นางสาวพิมพิลา 
เหลืองอ่อน
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายศรีศักดิ์  อาภรณ์ศิริ
     พนักงานขับรถ

 

 

นายศักรนันทร์  ไชยศิลป์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 

นางสาวมัทนา ยาปัน
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 

นายอภิชาติ  กันชนะ 
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
(ยานพาหนะ)

 

 

งานพัสดุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

จัดหา  การซื้อ  การจ้าง  การเก็บรักษา  การเบิกจ่าย  การควบคุม  บำรุงรักษาพัสดุและครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ

 

  • รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ รายงานเงินคงเหลือ ประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
  • ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  • เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
  • ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เอกสารดาวโหลด

 - บันทึกข้อความขอซื้อ ขอจ้าง

Download

 - แบบประมาณราคาขอซื้อ ขอจ้าง

Download

 

เอกสารปี 2564

 - ใบ พ. 1 นายสมคิด  แก้วเตชะ

Download

 - ใบประมาณการ

Download

 - สพ. 1 แบบโครงการฝึกและปนะมาณการค่าใช้จ่าย

Download

 - บันทึกข้อความขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง

Download