เอกสารดาวโหลดทั้งหมด


แบบใบลานักเรียน นักศึกษา 

 - แบบฟอร์มแบบใบลานักเรียน นักศึกษา Download


งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 - แบบคำร้องขอฝึกงาน Download
 - แบบนิเทศนักเรียน Download
 - แบบประเมินนักเรียนสำหรับสถานประกอบการ Download
 - บันทึกข้อความการนิเทศ Download
 - สมุดบันทึกการฝึกงาน Download

 

งานประชาสัมพันธิ์ 

 - แบบฟอร์มขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์ Download

 

งานพัสดุ 

 - ใบ พ. 1 

Download

 - ใบประมาณการ

Download

 - สพ. 1 แบบโครงการฝึกและปนะมาณการค่าใช้จ่าย

Download

 - บันทึกข้อความขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง

Download

 

งานบัญชี 

 - งบทดลองประจำงวดที่ 1 Download
 - งบทดลองประจำงวดที่ 2 Download
 - งบทดลองประจำงวดที่ 3 Download
 - งบทดลองประจำงวดที่ 4 Download
 - งบทดลองประจำงวดที่ 5 Download
 - งบทดลองประจำงวดที่ 6 Download
 - งบทดลองประจำงวดที่ 7  Download
 - งบทดลองประจำงวดที่ 8 Download
 - งบทดลองประจำงวดที่ 9 Download
 - งบทดลองประจำงวดที่ 10 Download
 - งบทดลองประจำงวดที่ 11 Download
 - งบทดลองประจำงวดที่ 12 Download

 

 - รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของ งบทดลอง Download

 

งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

 - แบบฟอร์มอนุมัติโครงการ 

Download

 - แบบฟอร์มส่งผลงานประดิษฐ์

Download

 

คู่มือ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 9 ประเภท
 - ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  Download
 - ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ  Download
 - ประเภทที่ 3 เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน Download
 - ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  Download
 - ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์   Download
 - ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์  Download
 - ประเภทที่ 7 ด้านการแพทย์ Download
 - ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  Download
 - ประเภทที่ 9 กำหนดโจทย์  Download

 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ 

 - แบบฟอร์มการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 

Download

 - แบบตัวอย่าง รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปย.1) 

Download

 - แบบตัวอย่าง เครื่องมือการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ( ปค. 4)

Download

 - แบบฟอร์ม เครื่องมือการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ( ปค. 4) 

Download
 - แบบฟอร์ม รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) Download

 

งานปกครอง 

 - ระเบียบการปกครองนักเรียน นักศึกษา 

Download

 - หลักเกณฑ์และขั้นตอนการลงโทษนักเรียน นักศึกษา

Download

 -  คำสั่งเวรหน้าประตูครู 

 Download

 - คำสั่งเวรหน้าประตูนักศึกษาฝึกงาน 

Download

 - ใบอนุญาตนักเรียนออกนอกโรงเรียน

Download

 

คู่มือครูที่ปรึกษา 

 - คู่มือครูที่ปรึกษา Download

 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 - บันทึกข้อความการขอเบิกเงินของนักเรียนทุนต่าง ๆ  Download
 - คู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565   Download

 

 

งานการเงิน

 - แบบกรอกข้อมูลหลักฐานการจ่ายเงิน(เรียนฟรี)  Download
 - ใบสำคัญรับเงินเรียนฟรี   Download

 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 - คำนำและบันทึกข้อความขออนุญาตใช้แผนการสอน  Download
 - บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้   Download
 - ใบเบิกค่าสอนทดแทน   Download
 - ใบสอนชดเชย   Download
 - ใบสอนแทน   Download